Information

Regler för förskola och fritidshem i Lingbygdens friskola 2018-08


Lingbygdens friskola erbjuder plats i förskola åt barn som har föräldrar som arbetar, studerar, är föräldralediga för yngre syskon eller aktivt arbetssökande. Plats erbjuds också till barn som har egna behov. Detta regleras i skollagen. 

Lingbygdens friskola erbjuder också plats på fritidshem för barn som går i skola till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

För placering i förskola och fritidshem gäller allmänt att: 

• barnet är mellan 1 år och 13 år. Barnet kan tidigast börja den dagen barnet fyller 1 år.

Verksamheterna har öppet kl. 6.30–18.30. Förskolechef/rektor kan godkänna utökade öppettider till kl. 6.00–19.00.

Verksamhetsformer

Förskola 

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från 1 år fram till skolstarten. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid, beroende av föräldrarnas arbete, studier eller barnets egna behov.


Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnen. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik.


Allmän förskola 

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan ska omfatta minst 525 timmar om året. Avgiftsfri allmän förskola erbjuds endast tisdag-torsdag klockan 9-14. Den avgiftsfria allmänna förskolan följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnet är ledigt under skolans alla lov- och studiedagar.

Den som har en ordinarie förskoleplacering får en reducering av avgiften från och med september månad det år barnet fyller 3 år.

Fritidshem 

Fritidshem erbjuds för skolbarn från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. 

Fritidshemmen ska möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier och samtidigt bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barns utveckling och lärande.


Lovtillsyn 

För skolbarn som behöver tillsyn enbart på skolans lov finns lovtillsyn. Ansökan om lovtillsyn kan göras fram till och med 31 mars för innevarande läsår hos rektor.

Minst tre veckor innan varje lov meddelar du till fritidshemmet vilka tider barnet ska ha.

Plats för barnets egen skull i förskola och fritidshem 

I skollagen (kapitel 8 § 7) står följande: ”Barn ska även […] erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.” Det innebär att barn kan tilldelas en plats för sin egen skull, även om det inte finns ett tillsynsbehov. Då är det istället barnets egna behov som är utgångspunkten. Samma gäller då situationen i familjen gör att barnet behöver tid i förskolan. Även detta styrs av skollagen (kapitel 8 § 5). För barn på fritidshem finns samma möjligheter (enligt skollagens kapitel 14 § 5 och 6).

Vid vårdnadshavares sjukskrivning som är längre än två månader krävs ett beslut om placeringstid.

Rektor beviljar dessa placeringar. Rektor omprövar regelbundet placeringarna enligt denna princip.

Föräldralediga eller arbetssökande föräldrar 

Barn har vid syskons födelse rätt till förskola enligt sitt ordinarie schema till och med en månad efter syskonets födelsedatum. Därefter har de rätt till 15 timmar per vecka och placeringstiden ändras av förskolechef. Nytt schema måste lämnas in. Förskolechef bestämmer vilka dagar och tider som erbjuds efter dialog med förälder.

För barn med föräldraledig eller arbetssökande förälder kan även avgiftsfri allmän förskola väljas. Allmän förskola erbjuds barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Avgiftsfri allmän förskola erbjuds tisdag – torsdag kl 9.00-14.00 och följer skolans läsårstider. Ansökan om avgiftsfri allmän förskola görs på blanketten ”Ansökan till allmän förskola”. Vid byte från avgiftsbelagd förskoleplacering till avgiftsfri allmän förskola gäller en månads uppsägningstid. Vid byte från avgiftsfri allmän förskola till avgiftsbelagd förskoleplacering gäller en månads uppsägningstid. Då ska blanketten ”Ansökan till förskola/fritidshem” användas.

Barn med arbetssökande förälder kan vara i förskolan 15 timmar per vecka. När arbetssökande förälder går in och jobbar följer barnet förälderns arbetstider de dagarna. Övriga dagar följer de 15-timmars placeringen.

Barn med föräldraledig eller arbetssökande förälder har inte rätt till sommaröppen förskola under juli månad.

Barn har vid syskons födelse rätt till fritidshem enligt sitt ordinarie schema till och med en månad efter syskonets födelsedatum. Därefter har skolbarn ingen rätt till fritidshem och platsen avslutas av rektor.


Barn med arbetssökande förälder har ingen rätt till placering i fritidshem, utan platsen upphör direkt. Uppsägningsblankett ska lämnas.


Ansökan till förskola och fritidshem 

Om du behöver plats gör du en ansökan på en särskild blankett ”Ansökan till förskola/fritidshem”. Blanketten finns att få hemsidan under fliken "blanketter" eller hos förskolechef.

Ansökan kan göras så fort ni vet att ni kommer att vilja ha barnomsorg hos oss. Gör en uppskattning av placeringsdatum. Nya barn placeras inte in på förskola under sommarlov och fram till två veckor före höstterminens skolstart. Placering görs inte heller på jullov. Vi undviker även att placera under juni och december. Det innebär att det inte går att välja önskemål om placeringsdatum under denna tid.

Placeringsregler 

Placering erbjuds utifrån: 

1. behovsdatum 

2. ansökningsdatum 

3. födelsedatum på barnet där äldst går först

Placeringserbjudande 

Ett preliminärt placeringserbjudande skickas till föräldern tillsammans med blankett för schema och inkomstuppgift. Du skickar/lämnar in ifyllda blanketter för schema och inkomstuppgift. Du får sedan ett placeringsbeslut. Inskolning sker enligt överenskommelse med förskola/fritidshem.

Schema 

Barnets tider på förskola och fritidshem grundas på föräldrarnas behov av tillsyn på grund av arbete, studier eller arbetsmarknadsåtgärder plus restid samt rimlig tid för att hämta och lämna barnen.

Det innebär att om föräldern är ledig är även barnet ledigt.

Vid semester, ferie, studieuppehåll, föräldrapenningsperiod, lov/lovdagar ska ordinarie placeringstid skrivas in i schemat. Om barnets placeringstid behöver ändras kan en viss handläggningstid behövas.

Förskolechef/rektor kan stänga förskola/fritidshem fyra heldagar per år för kvalitetsarbete och fortbildning.

Avgift 

För plats i förskola och fritidshem betalar föräldrar en avgift. Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad om barnet, så innebär det att båda är platsinnehavare och får faktura, om båda har behov av förskola och fritidshem.

Mer information om avgifter och aktuell taxa på Lingbygdens friskola hittar du i dokumentet ”Taxa för förskola och fritidshem” som finns på Schoolsoft och hemsida.


Uppsägning av plats 

Om du inte längre behöver en plats för ditt barn säger du upp platsen. Uppsägning görs skriftligt på en särskild blankett som finns på http://www.lingbygdensfriskola.se . Blanketten kan du också få via förskolan/fritidshemmet.

Uppsägningstiden är två månader för förskola och en månad för fritidshem. Du betalar avgift för hela uppsägningstiden. Uppsägningen räknas från den dag den har lämnats till förskolechef/rektor/personal. 

Vid frånvaro i mer än tre månader sägs platsen upp av förskolechef.


Avstängning 

Om du som förälder/vårdnadshavare inte betalar avgiften avslutas platsen. Detta gäller också om enhetens regler för förskola/fritidshem inte följs.Taxa för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola.

Taxan gäller från och med 2018-03-01

Taxan följer Ljungby kommuns.Gemensamma regler 

För en plats i förskola och fritidshem betalar föräldern en avgift i förhållande till hushållets totala inkomst oavsett om barnet/barnen i familjen är gemensamma eller inte.


Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad om barnet, så innebär det att båda är platsinnehavare och får faktura, om båda har behov av förskola och fritidshem.


I Ljungby kommun används maxtaxa. Det innebär att det finns ett maxbelopp för avgiften.


När du får en plats ska du lämna in en inkomstuppgift. Det ska du också göra om din inkomst förändras.


En gång om året görs en jämförelse mellan den inlämnade inkomstuppgiften och Skatteverkets uppgift om deklarerad inkomst. Visar det sig vara någon skillnad, görs en avgiftsjustering i efterhand. Inkomstjämförelsen görs två år tillbaka.


Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet, som räknas som barn 1 oavsett om det är placerat i förskola eller fritidshem. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.


Uppge om syskon är placerat i förskola/fritidshem som inte drivs av friskolan. Det kan påverka avgiften.


Du betalar avgiften för att ha en plats i förskola/fritidshem. Därför tas avgift ut 12 månader per år.


Du betalar samma avgift oavsett hur många timmar barnet är placerat.


Du betalar avgift från första inskolningsdagen.


Förskola 

För alla barn 1-2 år, för 3-åringar fram till och med augusti och för 4-6 åringar under sommarlovet (juni-augusti). Reducerad taxa för allmän förskola gäller endast under skolans terminer (september-maj).


• För barn 1 betalar du 3 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 382 kronor. 

• För barn 2 betalar du 2 procent av hushållets totala inkomst upp till 922 kronor. 

• För barn 3 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 461 kronor.


Allmän förskola reducerad taxa 

För barn från och med höstterminen det år de fyller 3 år och 4-6 åringar under skolans terminer (september till maj). För 4-6 åringar under sommarlovet (juni-aug) gäller inte den reducerade taxan. Gäller föräldrar med tillsynsbehov, föräldralediga och arbetssökande.


• För barn 1 betalar du 2,4 procent av hushållets totala inkomst upp till 1089 kronor. 

• För barn 2 betalar du 1,6 procent av hushållets totala inkomst upp till 726 kronor. 

• För barn 3 betalar du 0,8 procent av hushållets totala inkomst upp till 363 kronor.


Reducering av avgiften för barn inskrivna i allmän förskola görs från och med september månad det år då barnet fyller 3 år.


Fritidshem 

För elever i förskoleklass till och med årskurs 3.


• För barn 1 betalar du 2 procent av hushållets totala inkomst upp till 922 kronor. 

• För barn 2 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 461 kronor. 

• För barn 3 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 461 kronor.


Lovtillsyn 

Lovtillsyn finns för skolbarn. Avgiften är 1 procent av inkomsten (högst 180 kronor).


Uppsägning 

Uppsägningstiden för en plats är två månader för förskola och en månad för fritidshem/lovtillsyn. Du betalar avgift för hela uppsägningsperioden.


Uppsägning av fritidshemsplats som avser perioden juni-augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till fritidshemmet under september samma år.


Schemaändringar förskola 

Förändringar som påverkar avgiften kan göras max 1 månad bakåt i tiden. Om du behöver förändra barnets placeringstid kan en viss handläggningstid krävas för att förändringen ska vara möjlig.

Information

Observera! Motioner som skall behandlas på årsmötet skall lämnas till styrelsen senast 1 mars.