Information

Riktlinjer för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola


Lingbygdens friskola erbjuder plats i förskola åt barn som har vårdnadshavare som arbetar, studerar, är föräldralediga för yngre syskon eller aktivt arbetssökande. Plats erbjuds också till barn som har behov av särskilt stöd reglerat i skollagen. Lingbygdens friskola erbjuder också plats på fritidshem till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.


För placering i förskola och fritidshem gäller allmänt att:
• barnet är mellan 1 år och 13 år


Förskola Förskolan ska stimulera alla barns utveckling och lärande samt vara rolig och trygg. Platsen är avgiftsbelagd.


Allmän förskola Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Syftet är att ge alla barn tillgång till den undervisning som förskolan ger även om behov av tillsyn inte finns. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar i veckan (525 h/år). Det är inte möjligt att kombinera en plats i allmän förskola med någon annan typ av plats i förskola. Den allmänna förskolan följer grundskolans terminer,

www.ljungby.se

vilket innebär att barnet är ledigt under grundskolans lovdagar och kompetensutvecklingsdagar. Allmän förskola bedrivs under fasta tider normalt 3 dagar per vecka, tisdag-torsdag. Vid byte till eller från allmän förskola ska ändringen anmälas en månad i förväg.


Tillsyn på obekväm arbetstid För tillsyn på obekväm arbetstid hänvisas till Ljungby kommun. Mer information finns på www.ljungby.se.


Fritidshem Alla barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har rätt till plats i fritidshem från det att de går i förskoleklass till och med vårterminen det året de fyller 13 år. Platsen är hos Lingbygdens friskola endast avgiftsbelagd t o m åk 3.


Lovfritidshem För skolbarn som behöver tillsyn enbart på skolans lov finns lovfritidshem. Vårdnadshavare till barn som har lovfritidshem ska minst två veckor innan varje lov meddela till fritidshemmet vilka tider barnet ska ha. Platsen är avgiftsbelagd.


Plats för barnets egen skull i förskola/fritidshem Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans eller fritidshemmets personal, ett barn, ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektor se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Detta regleras i Skollagen 8 kap, 5§ och 7§ samt 14 kap. 6§. Beslut om erbjudande av utökad vistelsetid vid tillsynsbehov och erbjudande av utökad vistelsetid vid särskilda behov tas av rektor. Barnets behov är avgörande för om en plats för barnets egen skull är avgiftsbelagd eller inte.


Ansökan till förskola och fritidshem Vid behov av plats i förskola och fritidshem görs ansökan på särskild blankett som finns på www.lingbygdensfriskola.se, Tyra eller på förskolan och fritidshemmet. Ansökan till förskola är önskvärd så snart som möjligt för planeringens skull. Placeringar görs inte i juli och december. Önskat placeringsdatum får tidigast vara två veckor från och med ansökningsdatumet. Bekräftelse skickas på att ansökan registrerats.
1
Placeringsregler Placering erbjuds utifrån:
1. behovsdatum inom samma månad 2. ansökningsdatum 3. syskonförtur i mån av plats 4. födelsedatum på barnet där äldst går först


Placeringserbjudande Om svar inte inkommer inom svarstiden erbjuds platsen till annan sökande och en ny ansökan måste göras. En ny ansökan innebär ett nytt ansökningsdatum.
Vistelsetid Verksamheterna har öppet kl. 06.30-17.30. Rektor kan vid särskilda skäl godkänna utökade öppettider mellan kl. 06.00- 06.30 och 17.30-18.30.


Föräldralediga eller arbetssökande vårdnadshavare Barn i förskola har vid syskons födelse rätt till vistelsetid enligt sitt ordinarie schema till och med en månad efter syskonets födelse. Därefter har barnet rätt till 15 timmar i veckan och ett nytt schema måste lämnas till förskolan. Rektor bestämmer vilka dagar och tider som erbjuds i dialog med vårdnadshavare.


Barn till arbetssökande vårdnadshavare har rätt till 15 timmar per vecka. När arbetssökande förälder går in och arbetar följer barnet vårdnadshavares arbetstider de dagarna (utöver 15-timmarsplaceringen). Övriga dagar följer de 15- timmarsplaceringen. Barn i fritidshem har inte rätt till fortsatt placering om vårdnadshavaren är föräldraledig för syskon eller blir arbetssökande. Uppsägningstiden är 1 månad och uppsägningsblankett ska lämnas in.


Vårdnadshavare som studerar Vårdnadshavare som studerar lämnar studieintyg. Barn till studerande vårdnadshavare har inte automatiskt rätt till vistelsetid i förskola eller fritidshem vid studieuppehåll i mellandagarna mellan jul och nyår. Beslut om erbjudande av vistelsetid utifrån barnets behov på grund av familjens situation i övrigt och erbjudande av vistelsetid vid särskilt stöd på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl tas av rektor.


Sjukskriven vårdnadshavare Barn har inte automatiskt rätt till förskola eller fritidshem då vårdnadshavare är sjukskriven. Beslut om erbjudande av vistelsetid utifrån barnets behov på grund av familjens situation i övrigt tas av rektor. Beslut om erbjudande av vistelsetid vid särskilt stöd på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl tas också av rektor.


Schema Barnets tider på förskola och fritidshem grundas på vårdnadshavarnas behov av tillsyn på grund av arbete eller studier, inräknat restid samt rimlig tid för att hämta och lämna barnen. I de fall som barn är i förskola eller fritidshem på dagtid för att vårdnadshavare arbetar natt, räknas skälig sovtid utifrån när arbetstiden är förlagd. Med skälig sovtid menas maximalt nio timmar efter arbetstidens slut. Med nattarbete menas arbetstid som sträcker sig över tiden 24.00. Schema och schemaändringar ska lämnas 14 dagar i förväg.


Vårdnadshavares semester eller annan ledighet När en vårdnadshavare är ledig är även barnet ledigt. Barn och elever som har plats i förskola eller fritidshem har rätt till minst fyra veckors sammanhängande ledighet från gruppvistelse under ett kalenderår.


Stängningsdagar och tillfällig sammanslagning av verksamheter Rektor kan stänga förskola och fritidshem fyra heldagar per år för kvalitetsarbete och fortbildning. I samband med sommarledighet samverkar förskola och fritidshem. Under 4 veckor sommartid är förskolan och fritidshemmet stängt.
Uppsägning av plats Uppsägning görs skriftligt på en särskild blankett som finns på www.lingbygdensfriskola.se och Tyra. Blanketten kan även fås via förskolan och fritidshemmet.
2
Uppsägningstiden är två månader för förskola och en månad för fritidshem. Under uppsägningstiden betalar vårdnadshavare avgift oavsett om barnet använder platsen eller inte. Uppsägningstiden räknas från den dag då blanketten ankomstregistrerats. Om vårdnadshavare blir arbetssökande har barnet inte rätt till fortsatt placering på fritidshem. Uppsägning görs via blankett. Platsen avslutas en månad från den dag då vårdnadshavare blivit arbetssökande. Tre månaders utebliven närvaro från plats i förskola medför att placeringen avslutas.


Avgift För plats i förskola och fritidshem betalar vårdnadshavare en avgift baserad på hushållets totala inkomst. Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad och båda har behov av förskola eller fritidshem, innebär det att båda vårdnadshavarna får faktura. Vårdnadshavare ska själva uppge detta för att rätt avgift ska debiteras.


Avgiftskontroll Ljungby kommun och därmed Lingbygdens friskola tillämpar avgiftskontroll. Det innebär att inlämnade inkomstuppgifter jämförs mot den taxerade inkomsten hos Skatteverket. Detta görs för att följa upp att alla betalar rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Jämförelsen görs två år efter aktuellt år genom att dela den taxerade årsinkomsten med 12 för att ge en beräknad månadsinkomst.


Avstängning Följs inte reglerna för förskola och fritidshem avslutas platsen. Vid utebliven betalning trots påminnelser kan platsen komma att avslutas. Beslut om avstängning tas av rektor.


Försäkring Alla barn inskrivna i Lingbygdens friskola och som är folkbokförda i Ljungby kommun är olycksfallsförsäkrade genom Ljungby kommun. Försäkringen gäller dygnet runt hela året. Tänk på att spara alla kvitton vid eventuellt olycksfall. Mer information finns på kommunens webbplats www.ljungby.seTaxa för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola.
Taxan gäller från och med 2020-01-01
Taxan följer Ljungby kommuns.


Gemensamma regler
För en plats i förskola och fritidshem betalar vårdnadshavaren en avgift i förhållande till
hushållets totala inkomst oavsett om barnet/barnen i familjen är gemensamma eller inte.
Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad om barnet, så
innebär det att båda är platsinnehavare och får faktura om båda har behov av förskola eller
fritidshem.
I Ljungby kommun används maxtaxa. Det innebär att det finns ett maxbelopp för avgiften.
När barnet får en plats ska inkomstuppgift inlämnas. Nya inkomstuppgifter ska också lämnas vid
förändrad inkomst.
Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet, som räknas som barn 1 oavsett om det är
placerat i förskola eller fritidshem. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre
barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.
Avgiften är densamma oavsett antal timmar barnet är placerat. Avgiften betalas från första
inskolningsdagen. Avgift tas ut 12 månader per år.

Förskola
För alla barn 1–2 år, för 3-åringar fram till och med augusti och för 4–6 åringar under
sommarlovet (juni-augusti). Reducerad taxa för allmän förskola gäller endast under skolans
terminer (september-maj).
• För barn 1 betalar du 3 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 478 kronor.
• För barn 2 betalar du 2 procent av hushållets totala inkomst upp till 986 kronor.
• För barn 3 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 493 kronor.
Reducerad taxa
För barn från och med höstterminen det år de fyller 3 år och 4–6 åringar under skolans terminer
(september till maj). För 4–6 åringar under sommarlovet (juni-aug) gäller inte den reducerade
taxan. Gäller föräldrar med tillsynsbehov, föräldralediga och arbetssökande.
• För barn 1 betalar du 2,4 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 183 kronor.
• För barn 2 betalar du 1,6 procent av hushållets totala inkomst upp till 789 kronor.
• För barn 3 betalar du 0,8 procent av hushållets totala inkomst upp till 395 kronor.
Reducering av avgiften görs från och med september månad det år då barnet fyller 3 år.

Allmän förskola
Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.
Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar i veckan. (525 tim/år = 15
timmar/vecka i 35 veckor). Den går inte att kombinera med någon annan typ av plats i förskola.

Fritidshem
För elever i förskoleklass till årskurs 6. Avgiften betalas för elever i förskoleklass t o m årskurs 3.
Årskurs 4-6 är gratis på Lingbygdens friskola.
• För barn 1 betalar du 2 procent av hushållets totala inkomst upp till 986 kronor.
• För barn 2 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 493 kronor.
• För barn 3 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 493 kronor.

Lovtillsyn
Lovtillsyn finns för skolbarn. Avgiften är 1 procent av inkomsten (högst 180 kronor).


Observera! Motioner som skall behandlas på årsmötet skall lämnas till styrelsen senast 1 mars.